Disclaimer

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Het gebruik van deze website Au Privilège van Résidence du Peuplier SA (hierna “Résidence du Peuplier”) of de websites van met Résidence du Peuplier verbonden ondernemingen (hierna de “website Au Privilège”) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”). Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u de Au Privilège-website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Au Privilège-website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Au Privilège-website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Au Privilège-website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van de website

De Au Privilège-website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van Résidence du Peuplier. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Hyperlinks

Indien links met andere sites tot stand worden gebracht, is Résidence du Peuplier niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of andere kenmerken van deze andere websites. Résidence du Peuplier heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Al wie gebruikmaakt van deze zoekengines of links dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettig, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Résidence du Peuplier geenszins in staat zijn toezicht uit te oefenen op eventueel onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid; Résidence du Peuplier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op de website.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Résidence du Peuplier is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Au Privilège-website leidt.

Intellectuele rechten

Résidence du Peuplier is de eigenaar van de inhoud van de Au Privilège-website en van de teksten, merken, logo’s, tekeningen en afbeeldingen die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Résidence du Peuplier. De toelating om op de Au Privilège-website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

Aansprakelijkheid

De Au Privilègewebsite wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen kan Résidence du Peuplier geen enkele garantie bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van de Au Privilège-website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Résidence du Peuplier kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Au Privilège-website weigeren. Résidence du Peuplier kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit:

  • het gebruik van de Au Privilège-website of de gegevens die erop terug te vinden zijn;
  • de toegangsweigering tot de Au Privilège-website;
  • de onmogelijkheid om de Au Privilège-website te gebruiken.

Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Résidence du Peuplier strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Résidence du Peuplier beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Privacy

Persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Résidence du Peuplier bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Résidence du Peuplier zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Au Privilège-website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Over Résidence du Peuplier

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Résidence du Peuplier SA, Chaussée de Nivelles 30, 1461 Haut-Ittre, RPM Nivelles 0428.283.308. Erkenningsnummer : 125.044.222. Aantal woongelegenheden : 127 MRPA.
De foto’s op deze website zijn niet-bindend.

Résidence du Peuplier SA – Copyright © 2014 – All rights reserved.